EI ska utreda effekterna av nya elområden

ska titta på prisbild och konkurrens

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp och analysera de prisskillnaderna som kan uppstå när Sverige den 1 november delas in i fyra elområden. 

Beslutet att dela in Sverige i elområden är en följd av en överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och Affärsverket svenska kraftnät. Det innebär att Sverige övergår från ett system med ett gemensamt elområde (prisområde) till en indelning med fyra elområden. Indelning kan leda till att det periodvis kommer att vara varierande priser i olika delar av landet.

Förutom att följa och analysera eventuella prisskillnaderna vill regeringen även att EI analyserar hur indelningen påverkar konkurrenssituationen och elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden.

Under arbetet med uppdraget ska EI samråda med Affärsverket svenska kraftnät, Konsumentverket och Konkurrensverket. Den del av uppdraget som avser eventuella effekter för konkurrenssituationen ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2012. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2012.

 Från energinyheter.se 2011-10-14

Arkiv