Elcertifikatsystemet har bidragit med 13 TWh förnybar el

Sedan 2003 då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 13 TWh. Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse.

Under 2011 var det framför allt ny vindkraft som stod för den största ökningen av förnybar el. Årsproduktionen var drygt 6 TWh, vilket kan jämföras med 0,5 TWh innan elcertifikatsystemet startade i maj 2003.

(I elhandelskostnaden ingår en elcertifikatsavgift. Det är en lagstadgad avgift som betalas för att stimulera elproduktion från förnybara energikällor.)

Arkiv