Elsäkerhetsverket informerar

Byggnader nära kraftledning

Sverige har ett finmaskigt nätverk av små och stora kraftledningar. Allt för ofta händer det att byggnader placerats för nära en kraftledning. Skateboardparker, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, lagerlokaler och köpcentrum – listan är omfångsrik. En byggnad som finns för nära en luftledning med låg- eller högspänning innebär risk för olycksfall och skador på människor, byggnader eller på kraftledningen

Det finns regler som måste följas och Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att dessa följs.

Det bästa är naturligtvis att förebygga att olämpliga byggnationer görs. Med hjälp av bättre information till allmänheten och till aktörer i branschen hoppas vi öka kunskapen om vilka regler som gäller. Läs mer i den uppdaterade broschyren ”Byggnader nära kraftledning”.

Arkiv