Kabelförläggning

Sjöbo Sommarby

Sjöbo Elnät AB har nu påbörjat att bygga om och förstärka elnätet i Sjöbo Sommarby efter dagens förutsättningar med större del permanentboende och ökat effektbehov.

Vi kommer samförlägga våra kablar tillsammans med Teleservice AB som bygger ut sitt fibernät i området.  

När ni gräver ner vatten- och avloppsledningar på fastigheten läggs även ett rör för elkabel i samma schakt från tomtgräns fram till där den befintliga elkabeln går in i fastigheten.

Rör finns att hämta på Ommavägen 26 i Sjöbo, kostnaden för dessa står Sjöbo Elnät AB för.

Väljer ni att lägga egna rör skall det vara gult med slät insida och ha en diameter på minst 50mm. Djupet för röret skall vara ca 50 cm under färdig mark. 

För att få reda på var kabeln går in i huset så får man gå in på http://www.ledningskollen.se/ och begära en kabelutsättning. Detta är en gratistjänst som Sjöbo Elnät AB samarbetar med. Man kan även skriva en kommentar att man vill veta var elkabeln går in i fastigheten, så vet vi vad det gäller när vi ska visa ut kabeln.

Om elmätaren i huset sitter inomhus tillhandahåller Sjöbo Elnät AB fasadskåp utan kostnad om ni väljer att flytta ut elmätaren i samband med detta arbete. Detta måste anmälas av behörig och registrerad elinstallatör. Kostnader för arbete med att dra kabel från fasadskåpet in i huset står husägaren själv för.

Är det något som ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. 

Projektledare                      Daniel Råberg

Telefon                               0416-411 907

E-post                                 daniel.raberg@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv